Single Blog

Sometimes it’s good to be lazy

Scroll down for English

Zaterdag 9 mei 2015

Terwijl ik deze blog schrijf, zit ik op het balkon van mijn hotelkamer. Ik ben net klaar met niets doen: kijken hoe mensen langslopen, langsfietsen, hoe boda’s (motors in Uganda) langsrijden, sommige vol beladen met goederen. Ook rijden er auto’s en vrachtwagens langs, sommige beladen met mensen in de laadklep. Op hetzelfde moment vliegen de vogels vreedzaam voorbij, terwijl ik kijk naar de lucht en de wolken. Ik kan ontzettend genieten van “niets doen”. In Nederland voel ik echter vaak de druk om iets te doen en productief te zijn, er moet altijd iets bereikt worden. Zelfs in je vrije tijd “moet” je gezellig samen zijn met vrienden, een nieuwe taal leren, sporten etc., ook al zijn dit allemaal leuke dingen om te doen. Je zou er hoofdpijn van krijgen, om een excuus te hebben om even aan alle “moetens” te ontsnappen. Dit is denk ik ook de reden waarom lichamelijke klachten, zonder lichamelijke oorzaak ontstaan. Ze kunnen je een escape bieden uit de snelheid van het dagelijkse leven.

Ik ben lerende als het gaat om tijd te nemen om te dagdromen en niets te doen, want dit is niet altijd gemakkelijk. Meestal stel ik hoge eisen aan mezelf, waarschijnlijk beïnvloed door de manier waarop ik opgegroeid ben. Woensdag had ik gepland om mijn blog te gaan schrijven, maar het lukte me niet door een gebrek aan inspiratie. Dus besloot ik om wat ander werk te doen, wat ook niet lukte omdat ik me rusteloos voelde. Een goede Oegandese vriend, die ik geïntroduceerd had in de mindfulness meditatie, merkte op “hoe kun je een Mindfulness trainer worden als je zelf gestresst bent”. Ik waardeerde zijn eerlijkheid en directheid. Deze vriend is altijd ontspannen, leeft “Npola npola” (langzaam, langzaam) zoals de meeste Oegandesen en zou in mijn ogen best iets harder kunnen werken, omdat hij zoveel meer van zijn leven zou kunnen maken (maar dat is mijn oordeel). Hij zegt echter, dat je niets af kunt dwingen en dat dingen in hun eigen tempo gebeuren. En misschien zit daar wel iets in. Daaraan wil ik wel toevoegen, dat Mindfulness NIET gaat over altijd ontspannen zijn, het is een manier van zelfreflectie, een manier om dichter bij jezelf te komen en daarmee kun je vervolgens wijzere beslissingen nemen, die je welzijn ten goede komen.

Donderdag bracht ik de hele dag door met deze zelfde vriend. Ik was verbaasd door de manier waarop hij op de bank lag te nietsen, zonder televisie of muziek. Hij lag gewoon en was aan het dagdromen. Het deed me denken aan een tekst die ik laatst had gelezen “Wie dagdroomt heeft nachtrust” (Flow). En ik denk dat dat waar is. Dagdromen is een manier om weer op te laden, een groot deel van de verwerking van indrukken gebeurt namelijk onbewust. Uit onderzoek blijkt dat beslissingen die gemaakt worden door het onbewuste vaak de beste beslissingen zijn (laat me weten als je geïnteresseerd bent in de referentie, dan zoek ik deze op bij terugkomst in Nederland). David Rock beweert hetzelfde in zijn lezing over hoe het brein werkt (youtube: David Rock – your brain at work). Volgens hem is het brein niet in staat om de hele dag door geconcentreerd te werken. Daarnaast kunnen gedachten in cirkels draaien, wanneer er een probleem opgelost moet worden, zonder dat dit tot een oplossing leidt. En misschien herken je het zelf, dat juist op het moment dat je het het minst verwacht, de oplossing opeens in je opkomt? Het probleem even laten voor wat het is, je gedachten verzetten door een wandeling te maken, wat tijd door te brengen met vrienden of collega’s of door het beoefenen van mindfulness kunnen manieren zijn om het onbewuste zijn werk te laten doen. Daarbij geldt echter, je moet de intentie om een oplossing te vinden loslaten.

Na het nietsen met mijn vriend, gingen we nog diezelfde donderdag naar het zwembad. Zonder dat ik het verwachtte schoot me ineens dit onderwerp voor mijn blog te binnen en binnen een kwartier schreef ik een conceptversie. Dus uiteindelijk denk ik dat mijn vriend gelijk heeft en we niet alles kunnen forceren en beïnvloeden. We moeten soms loslaten en erop vertrouwen dat oplossingen vanzelf komen wanneer het juiste moment daarvoor is. En tot die tijd zou ik zeggen, neem vandaag eens een paar minuten om lekker niets te doen.

Ik kijk uit naar jullie reacties!

Een hartelijke groet uit Oeganda

Saturday 9th of May

As I’m writing this blog I’m sitting on the balcony of my hotelroom. I just finished doing nothing, while staring at people passing by, some walking, others by bike or on bodas (Ugandan motorcycles), either packed or unpacked. Also cars and trucks are passing by, some with many people in the backside. At the same time I see the birds flying calmly while I’m looking at the sky and the clouds. I always enjoy this “doing nothing”. Though in the Netherlands I often feel the pressure of the need of being productive and accomplishing things. Even in your spare time you ‘should’ visit your friends, learn that additional language, do sports etc., even if these are all very pleasant things to do. However, sometimes you would wish to get a headache to have an excuse to avoid all the must do’s. And actually I think this is where physical complaints, without a physical cause come from. They could give an escape away from the speed of daily life.

For me I’m learning to give myself the dreaming and doing nothing time, though this isn’t always easy to do so. I usually set high expectations and goals to myself, probably as a result of the way I was brought up. On Wednesday I had planned to write my blog, but it didn’t work, I didn’t have the inspiration. So I decided to do some other work, but it didn’t work either as I felt restless. A good Ugandan friend, whom I taught some mindfulness meditation, commented “how can you be a Mindfulness trainer if you are stressed yourself”. I liked his honesty and directness. My friend is always relaxed, lives “Npola npola” (slowly slowly) like most Ugandans and should in my opinion work a bit harder, as he could make much more out of his life (well that is my judgment). He however says, that things cannot be forced, they will come in their own pace. And maybe there is a point in that. I want to add though, that Mindfulness is NOT about being relaxed always, it is a way to reflect on yourself, to be more in touch with yourself and based on that you could make wiser decisions that serve your wellbeing.

On Thursday I spent the day with that same friend. I was amazed by the way he could lie on the couch without doing anything, no television, no music. Just laying down and daydreaming. It reminded me about a text I recently read “who daydreams has night rest (Flow)”. And I think that this is true. Daydreaming is a way of “charging” yourself, as a lot of processing may happen unconsciously. Research has shown that decisions made unconsciously are often the best decisions (if anyone is interested in the reference of this study please let me know, currently I don’t have access to scientific research). David Rock states the same in his lection about how the brain works (you tube: David Rock – your brain at work). According to him the brain isn’t able to be concentrated and working all day long. Besides, when needing to solve a problem, thoughts tend to go around in circles, without leading to a solution. And do you recognize that at a moment less expected, the solution suddenly pops up in your mind? Leaving the problem for what it is for a moment, going for a walk, spending time with some friends or colleagues or practicing mindfulness could all be ways to let the unconscious do his work. Though, you have to let go the intention of finding a solution.

After doing nothing with my friend, we went to the swimming pool this same thursday. All of a sudden this idea for my blog popped up in my mind and within 15 minutes I wrote the concept. So after all, I think my friend is somehow right and we cannot force everything. We have to let go sometimes and expect solutions to come when it is time for them to come. In the meantime I would say, take some minutes today to do nothing.

I am looking forward to read your comments.

Warm regards from Uganda

Comments (5)

 1. A short reaction. I am really curious about your reference about making the ‘good’ unconcious decision. I think unconcious decisions are often deceitful, which is highly used in e.g. sales and marketing. Sometimes the rational parts of decisions are quite balanced or subjective, where unconcious can help. Btw, how do you regard the relation between unconciousness and feelings?

  1. Hi Kees.
   Thank you for your reaction and challenging questions. If it comes to sales and marketing, the industry often uses strategies of influence and that is different from what I’m talking about. During my psychology studies I had to participate in psychological experiments regularly. One of the experiments was about making conscious versus unconscious decisions. For example, choose one out of three cars and than different characteristics of the three cars would be mentioned. After getting all the information, I had to do some other tasks (to make me consciously forget about the decision making of the cars, but unconsciously the information would have been processed) and afterwards I was asked to make my decision.
   You owe me the reference of this and comparable research.
   Than your last question about the relation between the unconciousness and feelings. Sometimes thoughts can go around in circles when it comes to decision making. The unconsiousness might leave some space for feelings, or combines the rational and the feelings, but now I’m guessing actually. I would say this based on my own mindfulness practice, it creates space for decisions that are closer to my (emotional) needs.
   I invite everyone to respond, as I know that there are some people here who are very knowledgable about psychology and mindfulness

   1. Hi Kees,
    This is the reference of a recent meta analysis: Nieuwenstein, M.R., Wierenga, T., Morey, R.D., Wicherts, J.M., Blom, T.N., Wagenmakers, E.J. & Van Rijn, H. (2015). On making the right choice: A meta-analysis and large-scale replication attempt of the unconscious thought advantage. Judgment and decision making, 10 (1), 1-17.
    I have to admit that my knowledge was outdated a bit. The study results on the “Unconscious thought advantage” are mixed and might be gender specific.
    You might find this article interesting as well: Newell, B.R. (2014). Unconscious influences on decision making: A critical review. Behavioral and brain sciences, 37, 1-61.
    Denise

 2. Hoi Denise,
  Wat leuk om jouw ervaringen met ‘nietsen’ te lezen. Ik ben hier in Nederland nog zo druk met mindfulness dat het ‘nietsen’ er regelmatig bij in schiet…..dank voor je blog. Een goede herinnering!
  Alle goeds gewenst,
  Franca

Post a Comment

© Copyright 2022